[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 
REŠEVANJE RIB
 
Glavna naloga ribičev Ribiške družine Cerknica je reševanje ribjega življa na presihajočem Cerkniškem jezeru. Reševanje v zadnjih letih poteka čez celo leto s tem, da je v poletnem obdobju to bolj intenzivno. Kako pogosto in kdaj bo jezero presahnilo pa je odvisno od količine padavin. Padavine morajo biti predvsem na območju Bloške planote, Loške doline in Babnega polja, ker so na tem območju glavni vodni pritoki za Cerkniško jezero. Če pozimi zapade na območju Snežnika veliko snega, se prvo presihanje Cerkniškega jezera premakne v mesec maj, lahko pa celo v mesec junij.
   

   
 
NAVODILO ZA REŠEVANJE RIB RD CERKNICA  
 

Ob presihanju Cerkniškega jezera smo vsi člani RD Cerknica v skladu z 8. členom Statuta RD Cerknica, v skladu s sporazumom o upravljanju z ribiškim okolišem, v skladu z Ribiško-gojitvenim načrtom ter v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, dolžni reševati ribe in rake iz presihajočih jam ter strug pred poginom. Da bi bilo reševanje rib uspešnejše, je Upravni odbor RD Cerknica je na svoji 9. redni seji dne 24.2.2006 potrdil navodilo, katerega morajo upoštevati vsi člani RD Cerknica.

I. Območja reševanja rib in rakov

Za reševanje rib ob presihanju je Cerkniško jezero razdeljeno na posamezna območja, ki obsegajo:

 1. Jamski zaliv in Cerkniščica: spodnji del Cerkniščice, struga od jezu v Repišču do Svinjske jame, strugo od vključno Svinjske jame in Kamenja do jezu pod Brkinovim lazom.
 2. Retje: Malo Retje in Veliko Retje.
 3. Vodonos: struga od zadnjega Bečka nizvodno z jamami Vodonosa
 4. Bečki: struga od Sitarice do vključno Vodonosa z vsemi jamami, vse jamice na območju Žlampe, Bogatica, Bečki in struga.
 5. Sitarica: jama Sitarica s strugo, Markcev ključ in struga ob martinjski poti.
 6. Rešeto: vse jame v Rešetu pred jezom.
 7. Jamice za Rešetom: vse jamice pod Senožetmi, Pijavce, strugo od jezu pod Brkinovim lazom do Križa in vse jamice pod Goričicami ter strugo od mostu do Križa.
 8. Plitvice: vse jamice in brezna od Godešovega laza do Makove doline.
 9. Stržen: struga Stržena od Ponikev s Skirovim ključem do Sudanke in Golobinka.
 10. Ponikve in Ajnce: Kevdrovce, strugo med Malo in Veliko Ponikvo in ob Ponikvi, Veliko, Malo in Srednjo Ponikvo, Ajnce jame.
 11. Gebno: Zajčevke, Skedenca, Velika in Mala Bobnarica in ostale jame in jamice v Gebnu.
 12. Češljenca in Vratne luže: Mala in Velika Češljenca. vse jamice ob mostu v Vratih, struga od Velike Češljence do Kotla.
 13. Kotel: Kotel in vse jame okoli Kotla.
 14. Ribnik Rešeto: Križ, Kralovca in struga v Ribniku Rešeto do jezu v Rešetu.

II. Navodila reševalnim ekipam

 1. Rešuje se vse ribje vrste in rake. Prednost imajo avtohtone ribe in krapi.
 2. Rešuje se s pomočjo mreže vlečnice oziroma drugimi zajemali. Izjemoma pa se lahko rešuje tudi z električnim agregatom. Z električnim agregatom lahko dela le član RD Cerknica, ki ima opravljen izpit za izvajalca elektroribolova.
 3. Rešene ribe in rake se vlaga v Ribnik Rešeto. Iz Retja se ribe in rake lahko ob reševanju vloži za jez v Žerovniščico. Iz Zadnjega kraja se 1000 komadov ščuk vseh velikosti vloži v potok Rak v Rakovem Škocjanu. V primeru, ko je kritičen določen del Ribnika Rešeto, se ribe in rake prenese v drugi del Ribnika Rešeto.
 4. V primeru, ko presahne tudi Ribnik Rešeto, se ribe rešuje v stalne struge vzhodnega dela Cerkniškega jezera, v Stržen, Žerovniščico ali Lipsenjščico. Pri vlaganju rib na vzhodnem predelu Cerkniškega jezera mora biti prisoten predsednik RD Cerknica oziroma njegov namestnik.
 5. Za prevoz rib in rakov na območjih, kjer je to potrebno, je zadolžen gospodar in vodja reševanja oziroma njegov pomočnik. Prevoz rib in rakov opravljajta najmanj dva člana RD Cerknica.
   

Reševanje rakov na Bloškem jezeru
   
 

III. Naloge vodij reševanj in njihovih namestnikov

 1. Že ob nizkem vodostaju opazujejo oziroma sledijo upadanju vode na zadolženem območju in pravočasno skličejo člane za reševanje rib.
 2. Pred začetkom izvajanja reševalne akcije rib morajo obvezno poklicati gospodarja in vodja čuvajev RD Cerknica in jih informirati o stanju.
 3. Pri reševanju mora biti obvezno prisoten vsaj eden čuvaj, ki ni hkrati tudi vodja oziroma namestnik vodje ekipe.
 4. V sodelovanju z gospodarjem pripravijo potrebno opremo in orodje za reševanje.
 5. Sami si organizirajo reševalno ekipo. Ekipo naj prednostno sestavljajo člani RD Cerknica, ki so obvezni opravljati delovne ure.
 6. Organizirajo reševanje rib tako, da je čas čim bolj racionalno izrabljen in da se z minimalnimi stroški reši čim več rib in rakov.
 7. Skrbijo, da med reševanjem ne prihaja do kraje rib in krivolova.
 8. Od tajnika zahtevajo ažurni seznam članstva družine in potrebno število obrazcev zapisnika o reševanju rib.
 9. V zapisniku zabeležijo število opravljenih delovnih ur polnoletnih in mladoletnih članov.
 10. Vodijo zapisnik o reševanju rib po navodilu, ki se nahaja na zadnji strani zapisnika.
 11. Vrnejo izpolnjen zapisnik o reševanju rib v ribiški dom najkasneje v dveh tednih od dneva reševanja rib.
 12. Vodja oziroma namestnik reševalne ekipe mora biti stalno prisoten na kraju reševanja.
 13. Po zaključku reševanja so odgovorni, da reševalna ekipa očisti orodje in opremo ter vse v urejenem stanju preda gospodarju.
 14. Dolžni so poskrbeti, da se poginjene ribe in raki ustrezno odstranijo oziroma zakopljejo.
 15. Prijavijo primere kraje rib, krivolova in nediscipliniranost članov reševalne ekipe.

IV. Naloge članov reševalne ekipe

 1. Nihče ne sme samostojno brazdati po vodi, preden se ne prične reševanje rib.
 2. Dolžni so delati po navodilih vodje reševanja oziroma njegovega namestnika.
 3. Pri prihodu in odhodu so se dolžni javiti vodji reševanja rib, da si le-ta zapiše potrebne njihove podatke. Če tega ne storijo, vodja reševanja ni dolžan zabeležiti prihoda in odhoda člana na reševalni akciji.
 4. Pri reševanju se morajo obnašati korektno. V ostalih primerih se lahko proti njim sproži disciplinski postopek.
 5. Z vso odgovornostjo rešujejo ribe in rake tako, da jih ne poškodujejo, da jih pravočasno in v čim večjem številu rešijo.
 6. Ribiči so v primeru poškodb zaradi pitja alkoholnih pijač sami odgovorni.

V. Nadzor reševanja

Upravni odbor in ribiški čuvaji RD Cerknica nadzirajo delo reševanja na celotnem območju. Vodje ekip oziroma njihovi namestniki so tako disciplinsko in materialno odgovorni tema dvema organoma.

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]